ikona telefon+420 277 000 222

Objednat se k lékaři

Whistleblowing
Úvod→O nás→Whistleblowing

Whistleblowing

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Centrum zdraví Smíchov s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČO 27381200 jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon o ochraně oznamovatelů) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS) a informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení právní úpravy ochrany oznamovatelů.

CO je Vnitřní oznamovací systém (VOS)?

VOS je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

CO je cílem ochrany oznamovatele?

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

JAKÁ oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

(1) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

KOMU je VOS určen?

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Centra zdraví Smíchov s.r.o. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

KDO je příslušná osoba?

V této souvislosti byla jednatelem společnosti určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena Michaela Oroská, M: +420 731 640 387,E: michaela.oroska@zdravismichov.cz
Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

JAK lze podat oznámení?

 • písemně na e-mail whistleblowing@zdravismichov.cz
 • telefonicky na zabezpečené číslo, záznamník +420 271 745 736
 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: Centrum zdraví Smíchov s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 , přičemž na obálce musí být uvedeno „ OZNÁMENÍ - NEOTVÍRAT - k rukám příslušné osoby“
 • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou, nejdéle však do 14 dnů ode dne kdy o to oznamovatel požádal
 • písemně na formuláři vhozením do schránky označené „OZNÁMENÍ“, která je umístěna hlavní recepci na adrese Rozkošného 3, Praha 5, 4.patro

CO musí oznámení obsahovat?

 1. Oznámení obsahuje údaje o:
  1. datu podání oznámení;
  2. jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;
  3. jestli má jednání znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti;
  4. hrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je li jejich totožnost známa;
  5. důkazech, na jejichž základě je podáváno oznámení, jsou li takovéto známy.
 2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.
 3. Oznamovatel souhlasí s tím, že všechny informace a osobní data budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a interními politikami firmy týkajícími se whistleblowingu.

JAKÝ je postup vyřizování oznámení? 

 1. Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 2. Oznamovatel má právo být písemně informován o výsledku posouzení podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo shledáno jako důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení. ( V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. ) Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 3. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 4. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Externí oznámení

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

Děkujeme za vaši ochotu podělit se o důležité informace a pomoci udržet naši firmu etickou a odpovědnou.

logo Poliklinika Dolní Břežanylogo Poliklinika Palmovkalogo VO2MAX